Ybmono Ymmix

Ymmono Ybmix و Ybmono، عملکرد بروموس تومنتلوس در کشت مخلـوط و کشت خالص و Ymmix و Ymmono، عملکرد یونجه در کشت مخلوط و کشت خالص می باشـد . در صـورتیکـ ه 1= LER باشـد کشـت مخلوط نسبت به کشت خالص برتری ندارد . در 1> LER کشـت مخلوط نسبت به کشت خالص دارای برتـری مـ ی باشـد و تسـهیل بین گونهای بیشتر از رقابـت اسـت . در حـالتیکـه 1LER < باشـد کشت مخلوط در مقایسـه بـا سیسـتم کشـت خـالص از عملکـرد کمتــری برخــوردار اســت و رقابــت بــین گونــهای قــویتــر از تسهیل است. جهـت مقایسـه توانـایی رقـابتی دو گونـه برومـوس تومنتلـ وس و یونجـــه از شـــاخص شـ دت رقابـــت نســـبی
(Relative Competition Intensity) استفاده گردید (رابطه 2). [2] RCI Pmono Pmix 

PmonoPmono و Pmix، عملکرد بـه ازای پایـه گیـاه در کشـت خـالص و کشت مخلوط می باشد. اگرشاخص RCI برابر صفر باشد رقابت درون و برون گونه ای برابر است، اگر مثبـت باشـد رقابـت بـینگونه ای بیشتر است و اگر ارزش منفی داشته باشد بـدین معنـیاست که رقابت درون گونه ای بیشتر است (21). تجزیه و تحلیل آماری دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS 21 انجام شد و جهت مقایسه میانگینها، از آزمون توکی استفاده گردید.

۲۹
* ،** به ترتیب معنیدار در سطح آماری 5./. و 1./. ، ns غیرمعنی دار
نتایج و بحث
کشت دو گونه یونجه و بروموس تومنتلوس به صورت خالص و مخلوط انجام شد. کشت خالص یونجه با MM، کشت خـالصبروموس تومنتلوس بـاBB ، کشـت مخلـوط دو گونـه بـاMB ، تنش کم، متوسط و زیاد به ترتیـب بـاII ،I و III و تـراکم 2 و4 تایی با d2 و d4 نشان داده شده است. تجزیـه واریـانس داده هـانشان داد که اثر تراکم، نوع کشت، تنش، اثر متقابل تراکم × نوع کشت، تراکم × تنش، نوع کشت × تنش و تراکم × نوع کشت × تنش بـر روی سـایر پارامترهـای مـورد بررسـی معنـی داراسـت
(جدول 2).

میزان عملکرد (تولید) در برداشت اول، دوم و سوم مقایسه میانگین عملکرد دو گونه در برداشت اول نشـان داد کـهکشت خالص نسبت بـه کشـت مخلـوط تولیـد بیشـتری دارد وبه ترتیب کشت خالص یونجه نسبت به کشت خالص برومـوسعملکرد بالاتری دارد. هم چنین بالاترین تولید صرف نظر از نـوعکاشت در تنش کم دیده مـی شـود . در ایـن مرحلـه از آزمـایش

۳۰
جدول 2. خلاصه تجزیه واریانس برای پارامترهای مورد بررسی تحت تأثیر تیمارهای تراکم، نوع کشت و تنش خشکی
در گونه های یونجه و بروموس تومنتلوس

طول
ریشه×1000 Cm ماده خشک ریشهبه ازاء یک پایه از گونه عملکرد
به ازاء یک پایه از گونه عملکرد
به ازاء یک پایه عملکرد کل برداشت سوم برداشتدوم برداشتاول منابع
تغییرات
398031/8 ** 0/4 ns 0/07** 0/05** 0/31** 0/06* 0/16** 0/01ns بلوک
6673719/7** 73/24** 70/05** 55/2** 3/04** 0/63** 0/18* 1/9** تراکم
242932054/4** 36/96** 56/22** 0/46** 5/51** 12/08** 26/49** 1/05** نوع کشت
98558134/3** 75/37** 53/42** 40/8** 294/38** 128/03** 30/49** 0/35** تنش
10817891/8** 3/09** 5/7** 0/4** 5/01** 1/8** 0/15* 0/94** تراکم × نوع کشت
3436261/3** 3/35** 4/77** 4/03** 0/31* 0/07* 0/22** 0/01ns تراکم × تنش
12810337/2** 9/56** 4/82** 0/06** 0/63** 2/06** 3/51** 0/29** نوع کشت × تنش
1539262/7** 2/74** 0/51** 0/2** 1/66** 1/6** 0/13* 0/24** تراکم × نوع کشت × تنش

65826/6
0/26
0/015 0/011
0/071
0/016
0/037 0/019 خطا

تولید در تنش زیاد بیشتر از تنش متوسط است که نشـان دهنـدهاین است که گیاهان هنوز به شدت تحت تأثیر تیمار آبیاری قرار نگرفته اند و گونه ها کاهش رطوبت را بـا کـاهش تولیـد جبـراننکرده اند. (شکل1-الف). مقایسه میـانگین عملکـرد گونـه هـایمورد مطالعه در برداشت دوم نشان داد کـه ماننـد برداشـت اولکشت خالص یونجه دارای بالاترین تولید است اما مقدار تولیـدعلوفه در کشت مخلوط نسبت به کشت خالص بروموس پیشـیگرفته (بیش از 3 برابر) و کمترین مقدار تولید علوفـه در کشـتخالص بروموس دیده می شود. میزان عملکرد در تمامی تیمارهـابا افزایش شدت تنش به طور معنی داری کاهش یافت. (شـکل 1-ب). مقایسه میانگین ها نشـان داد کـه بـا افـزایش شـدت تـنشعملکرد در برداشـت سـوم بـه طـور معنـی داری کـاهش یافـتبه طوری که تولید در تیمار تنش کم حدود 6/26 برابر تیمار تنش زیاد و 2/14 برابر تیمار تـنش متوسـط بـود. در ایـن مرحلـه ازبرداشت، کشت خالص بروموس تومنتلوس بـه طـور معنـی داری دارای بیشترین عملکرد است هم چنین اختلاف معنـی داری بـینعملکرد کشت خالص یونجه و کشـت مخلـوط وجـود نـدارد. (شکل1-ج). با مقایسه هر سه برداشت می توان گفت با گذشت زمان به علت اثر متقابل دو گونه یونجـه و برومـوس تومنتلـوسروند عملکرد در کشت خالص و مخلوط تغییر کرده و به مـرورنه تنها کشت مخلوط با کشت خالص یونجـه برابـری مـی کنـد،بلکه کشت خالص بروموس در برخی تیمارها بالاترین عملکـردرا داشته است.

عملکرد کل

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


پاسخ دهید