مواد و روش ها
مشخصات مناطق جمع آوری داده های تولید
داده های تولید مورد اسـتفاده در ایـن تحقیـق از پـنج منطقـه بـاپوشش غالب علف گندمیان (بـرای سـهولت و دقـت بیشـتر درقطع و توزین) در بخشهـای شـمالی کشـور جمـع آوری شـدهاست (جدول 1). داده های بارندگی براساس متوسط دراز مـدتنزدیک ترین ایستگاه هواشناسی ارائه شده است.

گردآوری داده های میدانی و تصادفی کردن از هر منطقه، علوفه تولیدی پلاتهای بزرگ 64 متر مربعی (بـهابعاد 8×8 متر) با 2 تکرار به تفکیک یک متر مربع قطع و پس از انتقال به آزمایشگاه خشک و وزن خشک آنها برحسب گـرم درمتر مربع تعیین شد (جدول 1).
از آنجا کـه پـلاتهـای هـم جـوار از نظـر عوامـل محیطـی

یکسانند، جهت جلوگیری از بروز خطای خودهمبستگی مکـانی (spatial autocorrelation)، کلیۀ داده های640 پـلات یـک متـرمربعی طی فرایند تصادفی کردن، با هم تلفیق و سپس تصـادفیشدند تا استنتاجات آماری درباره آنهـا صـدق نماینـد. بنـابراینطرح کلی شبیه سازی نمونه گیری تولید در نرمافزار R با ترکیـب
۵۳

پلاتها در ماتریسـی از داده هـای تولیـد بـه ابعـاد 32×20 متـر(به عنوان جمعیت آماری) است. سپس نتایج حاصل از تولید هر سطح به صورت گرم در یک متر مربع استاندارد شدند تـا امکـانمقایسه داده های حاصل از سطوح مختلف پلات فراهم شود.

ویژگی های واحدهای نمونه و شبیه سازی نمونه گیری جهت شبیه سازی نمونه گیری در تعداد زیاد با استفاده از نرم افزار آماری R (که ابزار توانمندی جهت شبیه سـازی نمونـه گیـری ازجمعیت های آماری اسـت )، دو شـکل پـلات مربـع و مسـتطیل(پهن، متوسط و کشیده) و در شش سـطح بـه ابعـاد 1×1، 2×1،
2×2، 4×2، 4×4 و 32×1 متر درنظر گرفته شـد . در هـر یـک ازابعاد مذکور معادل یک چهارم جمعیت آماری (160 متر مربـع ) نمونه برداری شد. بنابراین با حجم نمونۀ ثابت، به ترتیب تعـداد160، 80، 40، 20، 10 و 5 واحد نمونه در هر بار نمونـه گیـریانتخاب شد و هر نمونه هزار بار تکرار گردید. لازم به ذکر است که در داخل نرم افزار R بسته های نرم افزاری (Package) وجـوددارد ک ه کلی ه تواب ع و مجموع ه ه ای داده ای R در بس ته ه ای نرم افزاری آن ذخیره شده اند که در اینجا برای رسـم منحنـی هـاتعداد نمونه کافی در سطوح مختلف از بسته های splancs ،sp و plotrix استفاده شده است.
۵۴
جدول 1. مشخصات مناطق مختلف نمونه گیری در بخش های شمالی ایران و متوسط تولید علوفۀ خشک آنها
بارندگی (میلی متر) ارتفاع
(متر) عرض جغرافیایی
(متر) طول جغرافیایی
(متر) منطقه
600 2000 36˚ 55′ 00

50˚ 04′ 18

زرچاک، استان گیلان
625 1970 37˚ 17′ 39

48˚ 54′ 15

اسپندول، استان گیلان
262 1240 36˚ 08′ 56

59˚ 32′ 10

طرق، استان خراسان رضوی
290 1090 37˚ 19′ 04

56˚ 03′ 21

دشت، استان خراسان شمالی
322 1720 37˚ 38′ 24

58˚ 29′ 56

آسلمه، استان خراسان رضوی
پردازش دادهها
انحراف معیـار و میـانگین واقعـی جمعیـت آمـاری (پارامترهـا ) محاسبه شد و سپس با میانگین، انحـراف معیـار و اشـتباه معیـارحاصل از نمونه گیـری (آمـاره هـا ) در سـطوح مختلـف مقایسـهگردید و میزان صحت و دقت آنها بـا معیـار حـدود اطمینـان وانحراف معیار واقعی جامعه بررسی شـد . بـا اسـتفاده از آزمـونتجزیۀ واریانس، داده های استاندارد شده حاصـل از شـکل هـایمختل ف ب ا ه م مقایس ه ش دند. در ص ورت معن ی دار ش دن اخ تلاف ه ا، ب رای تعی ین می زان تف اوت معن ی دار از آزم ون فیشر(LSD) استفاده شده است.

تعیین تعداد پلات کافی برای سطوح مختلف شکل و انـدازهپلات به روش ترسیمی
از آنجا که داده های کل جمعیـت آمـاری بـه تفصـیل در اختیـاربودند، جهت تعیین تعداد پلات کافی برای هر بار نمونـه گیـری،به جای داده های نمونه گیری از داده های کل جمعیت مربـوط بـههر سطح استفاده شد. بر این اساس میانگین تجمعی تولید بـرای پلاتهای مربع 1×1متر (640 پلات)، مسـتطیل 2×1 متـر (320 پلات)، مربع 2×2 (160 پـلات ) و مسـتطیل 4×2 (80 پـلات )، مربع 4×4 (40 پلات) و مستطیل 8×4 (20 پلات) براساس هـر5 پلات متوالی محاسبه و میانگین تجمعی تولید در مقابل تعداد پلات رسم شدند (نمودار میانگین بـه سـطح). بـا اضـافه شـدنتعداد پلات از نوسانات منحنی کاسته شده تـا منحنـی صـاف وموازی محورx ها شود که آغاز صاف شدن منحنی نشـانه تعـدادپلات کافی است. (10،5 و 14).

تعیین صحت و دقت سطوح مختلف شکل و اندازه پلات از آنجا که تعداد واحد نمونه در نمونه گیری های مختلف یکسان نبود، جهت برقراری امکان مقایسه واحدهای نمونه بـا یکـدیگراز اشتباه معیار میانگین (به جـای انحـراف معیـار) اسـتفاده شـد.
2884114246973

بنابراین برای هر اندازه پلات، میانگین و اشـتباه معیـار میـانگینsx sd/ n به دست آمد. ملاک صحت براسـاس نزدیکـی بـهمیانگین واقعی و دقت براساس کمتـرین اشـتباه معیـار میـانگین انتخاب شد (10).
نتایج
همان طور که در بخش مـواد و روش هـا نیـز اشـاره شـد از هـرمنطقه، علوفه تولیدی پلات بـزرگ 64 متـر مربعـی (8×8) بـا 2 تکرار به تفکیک یک متر مربع قطع و پس از انتقال به آزمایشگاه خشک و وزن خشک آنها برحسب گرم در متر مربع تعیین شـدو مقدار تولید آنها به دست آمد (جدول 2).

تعداد پلات کافی
طبــق شــکل 1 بــا اضــافه شــدن تعــداد پــلات از نوســانات منحنی کاسته شده و منحنی تقریباً صاف و مـوازی محـور xهـامی شود که آغاز هموارشدن منحنی، تعداد پلات کـافی را نشـانمی دهـد (شـکل 1 و جـدول 3). همـان طـور کـه در جـدول 3 مشاهده می شود هر چه سطح پلات بزرگتر مـی شـود بـه تعـدادنمونه کمتر نیاز است در واقع وقتی پـلات مـورد نظـر کوچـکاست برای دست یافتن به دقت کافی بـه تعـداد پـلات بیشـترینیاز است.

جدول 2. مقدار تولید در هر منطقه برحسب گرم در متر مربع
متوسط تولید (گرم در متر مربع) منطقه
۶۴/۹ زرچاک، استان گیلان
۹۶/۳ اسپندول، استان گیلان
۱۲۶/۸ طرق، استان خراسان رضوی
۱۹۵/۴ دشت، استان خراسان شمالی
۳۳۳/۱ آسلمه، استان خراسان رضوی

جدول 3. تعداد نمونه کافی برحسب سطوح مختلف پلات

سطح پلات تعداد کل پلات در

هرسطح تعداد پلات کافی
1×1 640 60
2×1 320 50
2×2 160 40
2×4 80 30
4×4 40 5
4×8 20 5

صحت و دقت سطوح مختلف پلات
نتایج مربوط به صحت و دقت سطوح مختلـف پـلات براسـاس1000 بار نمونه گیری تصادفی در جدول 4 درج شده است.
طبق جدول 4، میانگین سطوح مختلف تفـاوت چنـدانی بـامیانگین واقعی ندارند و تقریباً همۀ سطوح دارای صـحت قابـلقبولی هستند. از نظر دقـت، اشـتباه معیـار میـانگین سـطح 1×1 دارای کمترین مقدار بوده و بنابراین دقیقتر است. هم چنین طبق جدول 4 با بزرگتر شدن سطح پلات (به جـز مسـتطیل کشـیده)، دقت هـر واحـد نمونـه کـاهش مـی یابـد . بـرای مقایسـه دقـتواحدهای نمونه می توان از اشتباه معیار استفاده کرد ولـی بـرایمقایسه و بررسی دقت نمونه ها بایـد از انحـراف معیـار اسـتفادهنمود. همان طور که در جدول مشاهده میشود واحد نمونه 1×1 دارای دقت بیشتری است ولی نمونـه 5 تـایی بـا واحـد نمونـه
۵۵

تعداد

پلات

پلات
تعداد

تعداد

تعداد

پلات
پلات

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

میانگین
تولید

gm
(

2
)

میانگین

تولید

gm
(

2
)

میانگین

تولید
(
gm

2
)

تولید

میانگین

(
gm

2
)

میانگین
تولید

(
gm

2
)

میانگین

تولید

gm
(

2
)

تعداد


پاسخ دهید